ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอพรหมบุรี ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอพรหมบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อำเภอขอเชิญชวนผู้มารับบริการร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ช่อทางร้องเรียนร้องทุกข์และกล่าวโทษ เกี่ยวกับการทวงถามหนี้และการปล่อยกู้นอกระบบ
กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี
ประกาศเจตนารมณ์ อำเภอคุณธรรม อำเภอพรหมบุรี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ประกาศอำเภอพรหมบุรี เรื่อง รายชื่อบุุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team ) อำเภอพรหมบุรี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ
ประกาศอำเภอพรหมบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ประกาศอำเภอพรหมบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา หมู่ที่ 2 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่งใหม่ (ต่อเนื่องหลังบอกเลิกสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ม
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 6 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจงหวัดสิงห์บุรี เรื่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระทุ่มโพรง หมู่ที่ 6 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi