กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพรหมบุรี ที่ 2

นายสุรสิทธิ์ จันอุทา
ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพรหมบุรี ที่ 2

นายเจษฎา ปาลวัฒน์
รองผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพรหมบุรี ที่ 2

นางมาลี กาญจนสุนทร
จ่ากองร้อย

นายสุวิทย์ คงมี
ลูกแถว

นายสุภชัย หงษ์ทอง
ลูกแถว

นายพรเทพ ปานอินทร์
ลูกแถว

นายสุรกิจ พูสุนทร
ลูกแถว

นายพนาเวศน์ ฉิมพาลี
ลูกแถว