ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมบุรี

นายสุรสิทธิ์ จันอุทา
นายอำเภอพรหมบุรี

นายศุภวัตน์ คงดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

นายณัฐวัตร มีสมสืบ
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

นางสาวจินตนา ทาภักดี
ปลัดอำเภอ งานสำนักงานอำเภอ

นางสาวปนัดดา มหัตธนวัฒนา
ปลัดอำเภอ งานปกครอง

นางสาวกวิสรา ศรีชัย
ปลัดอำเภอ งานอำนวยความเป็นธรรม