ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

นายไพรัตน์ พงษ์ประภา
ผู้ใหญ่บ้านบางน้ำเชี่ยว หูม่1

นางพัชรินทร์ งามสม
ผู้ใหญ่บ้านบางน้ำเชี่ยว หูม่2

น.ส.ทัศนีย์ ปิ่นลัคนา
ผู้ใหญ่บ้านบางน้ำเชี่ยว หูม่3

นายอรรถพล ชูรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านบางน้ำเชี่ยว หูม่4

นางสาวอมรรัตน์ นันทศรี
ผู้ใหญ่บ้านบางน้ำเชี่ยว หูม่5

นายบุญธรรม สินเขียวพงศ์
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบางน้ำเชี่ยว หูม่6

น.ส.กรรริการ์ พาพันธ์เรือง
ผู้ใหญ่บ้านพรหมบุรี หมู่1

นายกษิดิฤทธิ์ ปั้นเจริญ
ผู้ใหญ่บ้านพรหมบุรี หมู่2

นางพลอยพัชชา สิริพรวุฒิ
ผู้ใหญ่บ้านพรหมบุรี หมู่3

นางลัดดาวัลย์ เกิดพิทักษ์
ผู้ใหญ่บ้านพรหมบุรี หมู่4

นายอนุรักษ์ เอื้อเฟื้อพันธ์
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านพรหมบุรี หมู่5

นางเตือนใจ ม่วงกล่ำ
ผู้ใหญ่บ้านพรหมบุรี หมู่6

นางสาวฤทัยรัตน์ พุดสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้ง หมู่1

นายกนก แย้มสรวล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้ง หมู่2

นายอัศวิน จำสนอง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้ง หมู่3

นายวุฒิชัย รักษาถ้อย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้ง หมู่4

นายสมรภูมิ แช่มชื่น
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้ง หมู่5

นางวันเพ็ญ สวัสดิพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้ง หมู่6

นายกมล จุ้ยซื่อ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่1

นางนิตยา ชำนาญหมอ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่2

นายปิยวัฒน์ ทองพูล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่3

นายสมเกียรติ สุภาพพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่4

นายอนุวัฒน์ ธนกิจการค้า
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่5

นายสมชาย นักจารย์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่6

นายคำรณ ศรีสุนทร
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่7

น.ส.กมลพร หมอโอสถ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหม้อ หมู่8

นายสกนธ์ กลิ่นลำยงค์
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม หมู่1

นางสาวจารุวรรณ ศรีเงินทรัพย์
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม หมู่2

นางสาวศิริวรรณ นิลอนันต์
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม หมู่3

นายสิริชัย จันทร์พงษ์
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม หมู่4

นายพีรพัฒน์ เทียนศรี
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านพระงาม หมู่5

น.ส.พิมพ์กุญ มีอนันท์
ผู้ใหญ่บ้านพระงาม หมู่6

นางเพ็ญพิชญา อยู่โต
ผู้ใหญ่บ้านโรงช้าง หมู่1

นายมาโนจน์ ภู่ระหงษ์
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านโรงช้าง หมู่2

นายสุวิทย์ ห่อเร่
ผู้ใหญ่บ้านโรงช้าง หมู่3

นายปัญญา เดชประสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านโรงช้าง หมู่4

นางสาวน้ำเพร็ช ฉายชูวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านโรงช้าง หมู่5

น.ส.สังเวียน มากมิ่ง
ผู้ใหญ่บ้านโรงช้าง หมู่6

นายดิเรก ศลสกล
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านหัวป่า หมู่1

นางสดศรี ปรองดอง
ผู้ใหญ่บ้านหัวป่า หมู่2

นางบุญน้อง ยิ้มอยู่
ผู้ใหญ่บ้านหัวป่า หมู่3

นายอนันท์ ทองประทีป
ผู้ใหญ่บ้านหัวป่า หมู่4