ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น-เทศบาล

-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว

-ว่าง-
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมบุรี

นายนิสิต ดียิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง

นายทวีป ผูกโพธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

นายนิพัฒน์ อภินันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

-ว่าง-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม