หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรสิทธิ์ จันอุทา
นายอำเภอพรหมบุรี

พ.ต.อ.ปัณณพัฒน์ เดชโชติพิสิฐ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพรหมบุรี

นายประวิทย์ คุ้มครอง
สาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี

นายนรินทร แสงทอง
ปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี

นางวราภรณ์ ผึ้งปาน
เกษตรอำเภอพรหมบุรี

นายประพันธ์ ศรีเดช
ประมงอำเภอพรหมบุรี

นางสาวพรกนก สุขอุดม
พัฒนาการอำเภอพรหมบุรี

นางสุชีรา เล็กวิชัย
ท้องถิ่นอำเภอพรหมบุรี

นางสาวละเมียด โพธิ์งาม
เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอพรหมบุรี

ร.อ.ไพบูลย์ เชตุพันธ์
ผู้ช่วยสัสดีอำเภอพรหมบุรี

นายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมบุรี

นางสาวสุภางค์ พรหมพยัคฆ์
สรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี

นายธีรศักดิ์ เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี

นางชมัยพร วงศ์กุลพิลาส
วัฒนธรรมอำเภอพรหมบุรี

นายอลงกต ฟองงาน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมบุรี