ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
       เมืองพรหมบุรี จัดสร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ แต่สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ผู้ครองเมืองชัยปรากร (ฝาง) ได้โปรดให้สร้างขึ้นและขนานนามว่า “เมืองพรหมบุรี” ตั้งอยู่ในวัดอัมพวัน บริเวณบ้าน นางเฮี๊ยะ พรหมายนต์หมู่ที่ 5 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
         พรหมบุรีมีฐานะเป็นเมืองมาจนถึงสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2438 ได้โปรดให้จัดการปกครองเป็นลักษณะเทศาภิบาล โดยการรวมท้องที่หลาย ๆ ท้องที่เข้าเป็นมณฑล เมืองพรหมบุรีถูกจัดเข้าอยู่ใน “มณฑลกรุงเก่า” รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มณฑลอยุธยา”
        ต่อมาในพ.ศ. 2439 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ให้ยุบเมืองพรหมบุรีเป็น “อำเภอพรหมบุรี” ขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี แต่ยังยกฐานะของผู้ครองเมืองเป็นผู้ว่าราชการอำเภอ จนถึงพ.ศ. 2472 จึงเปลี่ยนเป็นชั้น นายอำเภอสามัญ
         ที่ตั้งเมืองพรหมบุรี ได้มีการย้ายหลายครั้งเนื่องจากประสบปัญหาน้ำเซาะตลิ่งพังในปี พ.ศ. 2486 นายอนันต์ โพธ์พันธ์ 
          นายอำเภอพรหมบุรี สมัยนั้นได้ย้ายที่ตั่งอำเภอไปอยู่ทางเหนือ วัดกุฎีทอง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว และต่อมาเนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอซึ่งเป็นอาคารไม้ชำรุดทรุดโทรมลงเป็นอันมาก นายพนม นันทวิสุทธิ์ นายอำเภอพรหมบุรีขณะนั้น ได้ดำเนินการ ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ขึ้น ณ บริเวณด้านทิศตะวันตกของอาคารหลังเก่า ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533
         สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพรหมบุรี มีทั้งสิ้น 40 ท่าน นายอำเภอพรหมบุรีคน ปัจจุบันคือ  นายธรรมนูญ แก้วคำ

1.พระพรหมประสาทศิลป์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2452

2.ขุนบริรักษ์เสนาขันธ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2452 ถึง พ.ศ. 2455

3.ขุนชัยชนารักษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2455 ถึง พ.ศ. 2463

4.ขุนศรีนครานกิจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2463 ถึง พ.ศ. 2464

5.ขุนสุพรรณ์โพธ์รักษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ถึง พ.ศ. 2469

6.ขุนสุพรรณ์เขตชโยดม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2469 ถึง พ.ศ. 2472

7.ขุนศรีวิเศษ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2477

8.นายยันตร์ สุริเย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2480

9.นายสาย บำรุงพันธ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2481

10.นายชิต บรรทัดทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2485

11.นายอนันต์ โพธิพันธ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2490

12.นายจตุรัตน์ กลัมพากร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2492

13.นายสวัสดิ์ ชาญวิจิตร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ถึง พ.ศ. 2496

14.นายไสว ฉิมพลอย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2498

15.นายทำนอง สุทธิสุนทร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2502

16.นายจำนง ยังเทียน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ. 2503

17.นายเกรียงไกร เขมะวิชานุวัติ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2503

18.นายทวี ทวีพล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2504

19.นายสุพจน์ ถึงฝั่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2509

20.นายเกษ ดีฤกษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2510

21.นายพิชัย ศรีอุทัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2512

22.นายลวิต สุวรรณิก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2513

23.นายมนตรี ภูติจันทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2514

24.นายสมเจตต์ ธาราทรัพย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2516

25.นายประสิทธิ์ บุญสม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2520

26.นายปชา ลาภานันต์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2524

27.นายเสรี ตามไท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2526

28.ร.ต.จำนง ทิมจรัส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ถึง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2529

29.เรือโท ดำรง อ่อนเจริญ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2531

30.นายพนม นันทวิสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2532

31.นายพิจิตร วงษ์จินดา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533

32.นายสุริยะ สุระประเสริฐ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537

33.นายเสริม พานุรัตน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542

34.นายณรงค์ อ่อนสะอาด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

35.นายวิวัฒน์ จิรายุพัฒน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546

36.นายสันติ คณานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2548

37.นายอภิเชษฐ์ ปั้นทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 
38.นายสุธรรม ยิ้มละมัย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 
   39.นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2556
 
   40.นายธรรมนูญ แก้วคำ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มีนาค พ.ศ.2556 ถึง 12 มกราคม 2557

   41.นายพิพัฒน์ ศรีเพ็ชรพันธุ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 ถึงปัจจุบัน